Likvidacija (kontrola) poslovne dokumentacije

Temeljem članka 9. stavka 5. Zakona o računovodstvu “Poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će, prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.”

Knjigovodstvene isprave su isprave na temelju kojih se vrše (knjigovodstvena) knjiženja prihoda, troškova, obveza, potraživanja, imovine, kapitala i drugog.

To su prije svega ulazni i izlazni računi, bankovni izvadci, obračuni plaća, obračuni putnih troškova, blagajničke uplatnice/isplatnice/izvještaji, inventure, obračuni zalihe, razni ugovori, odluke i slično.

Likvidaciju (kontrolu) poslovne dokumentacije može vršiti jedna ili više osoba, o čemu je potrebno donijeti odluku.

Primjer jednostavne odluke o kontroli knjigovodstvenih isprava:

———————————————————————————————————————————————————–

Na temelju čl.9. st. 5. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15. i 134/15.) donosi se

ODLUKA

o osobi odgovornoj za kontrolu (likvidaciju) knjigovodstvenih isprava

Kontrolu knjigovodstvenih isprava u poduzeću TVRTKA d.o.o. obavljati će Ivana Ivanić, OIB 11111111111, na način da na poslovnu dokumentaciju stavlja pečat sa tekstom LIKVIDIRANO, imenom i prezimenom likvidatora, datumom kontrole, te vlastoručnim potpisom, čime  se potvrđuje da je isprava točna, vjerodostojna i istinita te da može biti osnova za knjiženje poslovnih događaja.

U Zagrebu, 30.12.2015.

Potpis i pečat odgovorne osobe

————————————————————————————————————————————————————–

Zakon je stupio na snagu 01.01.2016., te su propisane prekršajne odredbe:

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik, odnosno pravna i fizička osoba  ako ne provjerava knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovne knjige u skladu s Zakonom. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za isti prekršaj i odgovorna osoba poduzetnika. (čl.42. st.1. Zakona o računovodstvu)

Izvor:

Zakon o računovodstvu Narodne novine broj 78/15 i 134/15