Godišnji popis imovine i obveza

Poduzetnik je dužan tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem  poslovne godine provesti inventuru, odnosno popisati imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu,  te s popisanim stvarnim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje.

Popis imovine i obveza obuhvaća posebno:

  • dugotrajnu imovinu (zemjišta, građevinski objekti, postrojenja, oprema, alati, inventar, transportna sredstva, nematerijalna imovina, dugotrajna financijska imovina i druga imovina),
  • kratkotrajnu imovinu (novac u bankama i blagajnama, potraživanja od kupaca i druga potraživanja, zalihe sirovina, materijala, rezervnih dijelova, poluproizvoda, proizvoda, robe, sitnog inventara i slično),
  • obveze kratkoročne i dugoročne prema dobavljačima, radnicima, državi, bankama i druge obveze.

O provođenju  popisa imovine i obveza – inventuri – poduzetnik donosi odluku gdje određuje  obuhvat popisa, termine i rokove provedbe popisa, popisna povjerenstva i slično.

Popisna povjerenstva utvrđuju stvarna stanja imovine i obveza te utvrđene pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu upisuju u popisne liste.

Popisne liste su knjigovodstvene isprave koje moraju biti potpisane od strane osoba koje su provele popis.

Potom se utvrđuju razlike između popisanog (stvarnog) stanja i knjigovodstvenog stanja, te se sastavlja izvještaj o provedenom popisu imovine i obveza u kojem treba objasniti evantualno nastale razlike.

Konačnu odluku o postupku sa eventualno utvrđenim razlikama, viškovima i manjkovima, donosi poduzetnik odnosno uprava društva, te na temelju te odluke knjigovodstvo provodi odgovarajuća knjiženja u poslovnim knjigama.

Za neprovođenje popisa imovine i obveza predviđene su kazne!

Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) predviđa kazne:

  • od 2.000 do 200.000 kn za pravnu osobu, i
  • od 2000,00 do 20.000,00 kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi,
  • od 200,00 do 20.000,00 kuna za fizičku osobu (obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost).

Za ponovljeni prekršaj predviđene su uvećane kazne:  za prekršaj pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 300.000,00 kn, fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 200.000,00 kn, fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 30.000,00 kn, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 30.000,00 kn.

Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 ) za isti prekršaj predviđa kazne:

  • od 10.000,00 do 100.000,00 za poduzetnika, odnosno pravnu i fizičku osobu, i
  • od 5000,00 do 20.000,00 kn za odgovornu osobu poduzetnika.