INFORMACIJE
strelka

 

 

 

 

 

PARTNERI
timex
lacković
grind im
flamark
Auto Morić
bilo-rade
 

spring
Korisni linkovi

 

GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:
1. dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavca istodobno i/ili,
2. dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi rezident ako dohodak (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak) ostvari izravno iz inozemstva.

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

Porezni obveznik obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu

Godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:
1. dohodak od nesamostalnog rada samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca, odnosno isplatitelja primitka, ali ne istodobno, i/ili
2. dohodak od imovine i imovinskih prava i/ili,
3. dohodak od kapitala i/ili,
4. dohodak od osiguranja i/ili,
5. drugi dohodak,
a pod uvjetom da nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja ostvario samo prethodno navedene dohotke može za te dohotke podnijeti godišnju poreznu prijavu radi:
1. ostvarivanja prava na korištenje izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja
2. ostvarivanja prava na neiskorišteni osobni odbitak
3. prava na ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice,
4. drugih prava propisanih zakonima.

Porezni obveznik koji podnesi godišnju poreznu (bilo da ju je obvezan podnijeti, bilo da ju podnosi radi ostvarivanja svojih prava), obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, dakle ostvareni:
1. dohodak od nesamostalnog rada,
2. dohodak od samostalne djelatnosti,
3. dohodak od imovine i imovinskih prava,
4. dohodak od kapitala,
5. dohodak od osiguranja,
6. drugi dohodak.

 

Porezni obveznici koji ne mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu

Godišnju poreznu prijavu ne može podnijeti porezni obveznik:
1. za drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,
2. za dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.

Rok za podnošenje godišnje porezne prijave
Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Podnošenje godišnje porezne prijave
Godišnja porezna prijava podnosi se na Obrascu DOH.
Rezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.
Nerezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema sjedištu isplatitelja primitaka ili većeg dijela njegove imovine, odnosno prema mjestu u kojem je pretežno obavljao djelatnost ili mjestu u kojemu su se koristila imovinska prava od kojih je ostvario dohodak.

 

Osobni odbitak

Rezidentima se ukupan iznos ostvarenog dohotka umanjuje za osnovni osobni odbitak.
Osnovni osobni odbitak se uvećava za zakonom propisane faktore:
1. za uzdržavane članove uže obitelji te bivšega bračnog druga za kojeg plaćaju alimentaciju, 2. za uzdržavanu djecu,
3. za invaliditet poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete,
4. za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu - u tom slučaju porezni obveznik za sebe osobno i za istu osobu koju uzdržava ne može koristiti osobni odbitak pod točkom 3.

Rezidentima koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi i na brdsko-planinskim područjima faktor osobnog odbitka za uzdržavane članove i djecu utvrđuje se od osnovnog osobnog odbitka za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja, ako ti članovi i djeca imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi ili na brdsko-planinskim područjima.

Rezidentu se priznaju ovi osobni odbici na temelju porezne kartice.

 

Uvećanje osobnog odbitka rezidenta

Rezidentima se na temelju podnesene godišnje porezne prijave osobni odbitak odnosno neoporezivi dio dohotka može dodatno uvećati i za:

1. iznose plaćene za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje;
2. iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a pod uvjetom da ti izdaci nisu plaćeni iz osnovnog, dopunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja i ako nisu financirani iz dobivenih darovanja za te namjene;
3. kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske za potrebe njihovog trajnog stanovanja, za održavanja postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u vlasništvu poreznog obveznika ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da rezident u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi za iznos plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca;
4. darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

Izdacima pri utvrđivanju dohodaka rezidenta smatraju se i:
1. u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje,
2. u tuzemstvu uplaćene premije dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja te
3. u tuzemstvu uplaćene premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima.

Rezident osobni odbitak za zdravstvene potrebe, stambene potrebe (kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora, održavanje postojećeg stambenog prostora i/ili plaćenu slobodnu ugovorenu najamninu) te izdatke za uplaćene porezno priznate premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i dodatnog te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja može koristiti u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

Više o popunjavanju porezne prijave možete naći na web stranicama Ministarstva financija - Porezne uprave http://ccenterclient.porezna-uprava.hr .

 

> INFORMACIJE – OBAVIJESTI – ČLANCI

 

naslovna :: o nama :: usluge :: informacije :: reference :: kontakt


© 2008 GRIND IM