Minimalna plaća za 2024. godinu

Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN 125/2023.) minimalna mjesečna plaća radnika za razdoblje od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine utvrđena je u iznosu od 840,00 eur bruto. Minimalna plaća Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad… pročitaj više

Neoporezivi iznosi stipendija, naknada za rad preko student servisa, potpora djeci za školovanje i  nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja za 2024.godinu

Neoporezivi iznosi stipendija, naknada za rad preko student servisa, potpora djeci za školovanje i  nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja za 2024.godinu R.br. Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak Iznos EUR 1. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade… pročitaj više

Stope poreza na dobit 2023./2024.

Porez na dobit ​Porez na dobit obračunava se i plaća na dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda, a koja je dodatno uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Stopa poreza na dobit Porez na dobit ostvarenu u 2023. godini obračunava se… pročitaj više